Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode securace.com. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim (securace.com) a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom).

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.securace.com je:

Securace.com
Patrik Moravík
Brvnište 356
018 12

IČO: 37279335
DIČ: 1042309037
IČ DPH: SK1042309037

Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom sa tieto riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v platnom znení, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa tieto radia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar doručí kuriér Slovenskej alebo Českej pošty EMS. Doba doručenia sa pohybuje od dvoch do tridsiatich dní. O presnej dobe doručenia budete informovaný následne po objednaní tovaru.

Platobné podmienky

Dobierka – kúpnu cenu zaplatíte až pri doručení.

Poštovné a balné je 5eur.

Storno objednávky

Objednávku môžete stornovať kedykoľvek pred jej expedíciou elektronicky na email : pato@securace.com alebo telefonicky na tel. č.: +421 915 421 377

V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná je kupujúci povinný zásielku prevziať.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v platnom znení, podľa s ustanovenia §12 odst. 1 má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, že spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu znáša náklady na vrátenie tovaru. Pri uplatnení tohoto práva je kupujúci povinný vrátiťvýrobok originálne zabalený, nepoužitý a nepoškodený, s dokladom o zaplatení teda plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, keď spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, použitý, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, je odstúpenie bez uvedenia dôvodu neprípustné.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na securace.com, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške 10 Euro.

Záruka

Na všetky výrobky umiestnené v internetovom obchode securace.com sa vzťahuje záruka 24mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na neodbornú montáž, nesprávne požívanie,zlé zaobchádzanie alebo iné poškodenie vzniknuté závadou na zákazníkovom automobile.

Homologizácia

Výrobky Securace nemajú homologizáciu na prevádzku na pozemných komunikáciach. Securace výrobky sú určené pre ľudí, ktorý chcú zlepšiť jazdné vlastnosti a bezpečnosť svojich vozidiel.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky umožňujú predávajúcemu archiváciu a reprodukciu osobných údajov za účelom plnenia z uzatvorenej kúpnej zmluvy a ďalšej evidencie. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súhlasí so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.